Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai beiratkozás 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A 2023/2024. nevelési évre

 
Azoknak a gyermekeknek, akik az adott nevelési év előtti augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, legalább napi négy órában óvodába kell járniuk.
 Az óvodába felvehetők azok a gyermekek is, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül töltik be, abban az esetben, ha a kerület óvodaköteles gyermekeinek elhelyezése után a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.
 A szülőknek az óvodaköteles gyermekeiket be kell íratniuk az önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy ekkor kell kérniük a gyermek óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését.

 
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2023. május 2 - 4.
 
A személyes ügyintézésre a következő elérhetőségek egyikén tudnak időpontot egyeztetni munkanapokon 8-16 óra között.
 
 • e-mail cím: szivovoda6@szivovoda6.hu
 • tel.: 06/1 322 8628
 

Az óvodai beiratkozás, felvétel:
 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, továbbá vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozása szerint szabadon választhat óvodát. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ingatlan a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként a beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy a megadott adatok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az óvodavezető, vagy az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólíthatja a szülőt, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja. Ezt a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül teheti meg azzal, hogy bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha a szülő nem mutatja be a védőnő által kiadott nyilatkozatot, akkor az óvodavezető vagy az említett bizottságok családlátogatást kezdeményezhetnek. Ha az általuk megadott legalább három időpont közül a szülő vagy a törvényes képviselő egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és így az óvodai felvétel megtagadható.
 • Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerint körzetileg illetékes vagy választott, önkormányzati vagy nem önkormányzati óvodába lehet.
 • A jelenleg még bölcsődébe járó gyermekekre vonatkozó igényeket is be kell jelenteni.
 • A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló iratokat (anyakönyvi kivonat), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló iratokat és a lakcímkártyákat, vagy bérleti szerződést, védőnői igazolást arról, hogy a gyermek a kerületben él.  Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Az óvoda vezetője a felvételi és átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – 2023. május 19-ig írásban/ e-mailben  értesíti a szülőket.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül elbírálásra elküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, vagy nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – ha azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.   

  
 Az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentés:
 
 • Ha a gyermek családi körülményei vagy sajátos helyzete indokolja, akkor az óvodalátogatás alól felmentést lehet kérni. Ehhez a szülőnek május 20-ig kell benyújtani a kérelmét, és a gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti, felmentést kaphat az óvodalátogatás alól. 
 • A felmentést engedélyező szerv a fővárosi kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala. E szerint a szülőnek a felmentés iránti kérelmét a Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatalának Hatósági Osztályhoz (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 4.; e-mail: hatosag@06kh.bfkh.gov.hu; tel.: 473-2714) kell benyújtania.
 • Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.
 • A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani.
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek:
 
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.
 • Intézményünkben  az érzékszervi (hallási) fogyatékkal, enyhe értelmi fogyatékkal élők, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, a  többi gyermekkel együtt nevelhető gyerekek ellátása is biztosított.

Külföldre költözés:

Ha a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek külföldön jár óvodába, arról a szülőnek írásban kell értesítenie a hivatalt a beiratkozás határidejét követő tizenöt napon belül. Ugyanígy írásban előzetesen kell értesíteni az óvodavezetőt, ha a gyermek az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti.

 
Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:
2023. szeptember 1.
 

Vonatkozó jogszabályok:
 
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 


A Szív Óvoda alkalmazotti közössége várja Önöket sok szeretettel!
Kérdéseikkel keressenek bennünket elérhetőségeinken!

Szakácsné Nagy Zsuzsanna óvodavezető
és a Szív Óvoda nevelőtestülete